Bättre och smartare förebyggande arbete kan minska utanförskap

För att motverka utanförskap och förebygga brott krävs bättre och smartare arbetsmetoder hos polis och socialtjänst. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en gemensam debattartikel i Aftonbladet.

Att kunna röra sig fritt i samhället är en grundläggande välfärdsfråga. I dag finns det dock områden där otryggheten är större och där livsmöjligheter begränsas till följd av kriminalitet. Det är oacceptabelt – och det är en fråga som måste ligga högst upp på den tillträdande regeringens bord. Men perspektiven behöver vidgas.

Det räcker inte att bara tala om hårdare tag, skärpta straff och om att kriminalisera fler handlingar. Det löser inte våra samhällsutmaningar.  Vi måste förhindra att brotten sker. Det kräver en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter. Det kräver också att både polis och socialtjänst får bättre arbetsmetoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Våra medlemmar vittnar dagligen om den resursbrist som finns inom våra områden. Det saknas satsningar på brottsförebyggande arbete både inom polisen och kommunerna. Förutom ökade resurser krävs det därför bättre metoder för att lyckas med uppdraget att förebygga och ingripa mot brott och utanförskap. Det krävs också att kommunerna får ett uttalat brottsförebyggande uppdrag vilket idag saknas och leder till olika tolkningar beroende på kommun.

Vi måste arbeta både bättre och smartare än idag. Det är särskilt viktigt nu i en tid då vi ser skjutningar mellan kriminella gäng, en öppen narkotikaförsäljning och att tröskeln till att också använda våld och hot mot våra medlemmar har sjunkit. En del kommuner testar nu evidensbaserade metoder för att i samverkan förebygga brott. De måste bli fler.

I dag saknas i alltför hög grad forskning kring den praktiska polisverksamhetens arbetssätt och metoder. Följden blir att erfarenheter och metoder sällan utvärderas. Därmed sprids inte heller fungerande arbetssätt inom organisationen. Därför måste polisarbetet bättre än i dag grundas i forskning och beprövad erfarenhet.

Synen på socialtjänstens arbete behöver förändras i grunden. Tidiga och förebyggande insatser måste få samma dignitet som det akutstyrda individarbetet. Ett professionellt socialt arbete präglat av närvaro och kontinuitet är förutsättningen för att inte minst barn och unga ska kunna få det stöd som behövs för en bra start i livet.

För att förbättra polisens och socialtjänstens arbetssätt och metoder vill vi att:

Polisutbildningen blir en högskoleutbildning som leder till akademisk examen. En högskoleexamen på grundnivå öppnar möjligheten till fördjupade studier på avancerad nivå för den som vill fördjupa och specialisera sig vilket leder till bättre metodutveckling i det polisiära arbetet.

Lagförändringar görs för att mer förebyggande arbete ska kunna ske, i hela landet. Där ser vi bland annat att kommunen bör få ett brottsförebyggande uppdrag och att socialtjänstlagen som nu ses över ska tydliggöra att socialtjänsten har denna uppgift. Polisen ska fortsatt ha ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet.

Satsningar på kompetensutveckling för både poliser och de som arbetar med förebyggande socialt arbete. Rätt metoder och kunskap är självklara nyckelfaktorer, men trots detta konstaterar Brå att varken polisen eller kommuner arbetar kunskapsbaserat i den utsträckning som vore önskvärt. Här finns en stor utvecklingspotential och vi kräver därför att både Polismyndigheten och kommunerna avsätter tid och resurser för kompetensutveckling. Det kan också möjliggöra mer samverkan mellan förbundens yrkesgrupper – vilket är en viktig framgångsfaktor på många ställen.