Dags att slopa politikerinflytandet i individärenden

Politiker förväntas inte ha expertkunskap i det sociala arbetet. Ändå har de en direkt påverkan som rör enskilda personer i socialtjänstens individärenden. Sverige är det enda land i Norden som har kvar den ordningen. Det är hög tid att professionella bedömningar får styra arbetet inom socialtjänsten, skriver förbundets ordförande Heike Erkers i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Akademikerförbundet SSR anser att politikerna i socialnämnden ska sätta mål, göra prioriteringar och tilldela resurserna för socialtjänstens arbete, skriver Heike Erkers i SvD.

"De ska självklart ha inflytande på verksamheten på en övergripande nivå, men det är dags att ersätta professionens arbete på delegation med självständiga beslut. Trots den ökade forskningsanknytningen styrs arbetet med utsatta människor i kommunerna fortfarande av riktlinjer, regler och lagar som kan spåras långt tillbaka i fattigvårdshistorien."

Kraven på socialtjänstens personal är höga och för arbetet med barn och unga finns en särskild behörighetsreglering. Ändå är de politikernas förlängda arm i sitt arbete med människors livsvillkor, vilket ibland innebär ett begränsat handlingsutrymme, fortsätter Heike Erkers.

"Ett uttryck för detta är politiskt beslutade kommunala riktlinjer som blir direkt styrande, så styrande att riktlinjerna får företräde framför lagstiftningen. Det är också vanligt att strikta ekonomiska ramar överskuggar lagen. Politikerna kan även besluta om arbetsmodeller där kortsiktiga lösningar ges företräde på bekostnad av kvalitet och stabila förändringar. Trots den starka kopplingen till politikerna så har varje tjänsteman som arbetar med myndighetsutövning ett individuellt tjänsteansvar som regleras enligt Brottsbalken."

Akademikerförbundet SSR kommer att ta upp frågan vid ett seminarium på Socionomdagarna som inleds i morgon.

"Vi förespråkar en ordning där den professionella bedömningen får styra arbetet inom socialtjänsten. Där risken för anpassning till förutbestämda insatser och politiska begränsningar undanröjs. Det är socionomerna som möter den enskilde, som tillsammans med hen kan bedöma vilka insatser och stöd som leder till förändring och ett bättre liv för den enskilde."

Nu finns en möjlighet till förändring genom den översyn av socialtjänstlagen som pågår på regeringens uppdrag. Resultatet ska redovisas senast den 1 december 2018.

"Vi hoppas att den leder till att Sverige i likhet med andra länder får en professionell socialtjänst, där lekmannainflytandet i individärenden försvinner. Det handlar om att visa tillit till professionen, inte bara i ord utan också i handling."