De samhällsvetenskapliga utbildningarna måste få ökade resurser!

Samhällsvetenskapliga utbildningar måste få ökade anslag och högskolan bör ges resurser för att erbjuda kompletteringsutbildningar för nyanlända. Detta var några av budskapen som framfördes av studentrådets ordförande i ett panelsamtal om högskolans anslagssystem.

I går deltog studentrådets ordförande Jonathan Eng i ett panelsamtal om anslagssystemet till den högre utbildningen. Bakgrunden till panelsamtalet är den utredning som regeringen aviserat angående hur resurser ska fördelas till landets högskolor och universitet. Samtalet arrangerades av Akademikerförbundet SSR och SULF för att väcka debatt kring vad direktiven till utredningen bör innehålla.  

Flera deltagare pekade på att högskolan behöver ökade resurser för att kunna ge studenter en högkvalitativ utbildning samt förse samhället med utbildad arbetskraft. Här lyftes bland annat det ökade behovet av kompetens inom välfärden. Mycket kritik riktades även mot urholkningen av resurserna till högskolan då lärosätena på årsbasis tvingas till att effektivisera, något som leder till en sämre genomförd verksamhet.

Samhällsvetarperspektivet lyftes tydligt av studentrådets ordförande som visade på problematiken kring att de samhällsvetenskapliga utbildningarna systematiskt nedprioriteras. Studentrådet har tidigare skrivit om hur vissa lärosäten stundtals inte ens nått upp till fyra lärarledda timmar i veckan. Detta får oundvikligen negativa konsekvenser för kvalitén på utbildningen och ställer enormt höga krav på studenterna. Detta riskerar att leda till att många studenter får alldeles för lite stöd och därmed inte klarar utbildningen. Bristen på resurser riskerar även att minska tillgängligheten i högre studier för människor från studieovana hem.

Kompletteringsutbildningar för nyanlända

Slutligen nämnde flera av deltagarna vikten av att högskolan ges ökade resurser för att fokusera på kompletterande utbildningar. Jonathan Eng lade här särskilt fokus på en av studentrådets fokusfrågor ”Högskolan som plattform för integration”. Jonathan beskrev hur högskolan kan och bör underlätta för nyanländas etablering genom att erbjuda snabbspår och kompletteringsutbildningar. Detta är av särskild vikt då en stor del av de som sökt asyl de senaste åren är akademiker.

Sammantaget var panelsamtalet mycket lyckat och studentrådet har fått ta del av flera spännande perspektiv på frågan om resursfördelningen till högre studier. Hur mycket resurser och hur de befintliga resurserna fördelas inom den högre utbildningen är en avgörande fråga för högskolans verksamhet och för våra medlemmar.

Studentrådet har under året drivit frågor såsom införandet av snabbspår för nyanlända akademiker, breddad rekrytering till högskolan samt ökad pedagogisk kvalité i undervisningen. Förutsättningarna för alla dessa frågor är nära förknippade med anslagssystemet. Akademikerförbundet SSR:s studentråd kommer med all säkerhet att fortsätta bevaka denna fråga. Håll dig uppdaterad på vår facebooksida och blogg för att följa vårt arbete!