Ett jämställt arbetsliv

Maja Rajs

Att uppnå jämställdhet i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna på arbetsmarknaden. Maja Rajs från Akademikerförbundet SSR har tillsammans med andra akademikerförbund, Almega och Unionen tagit fram en praktisk vägledning för att underlätta för arbetsgivare och lokalfackliga organisationer att främja ett jämställt arbetsliv.

Diskrimineringslagstiftningen har sedan dess tillkomst förändrats, skärpts och anpassats efter bland annat synpunkter från arbetsmarknadens parter i syfte att bli det skydd mot diskriminering som parterna och lagstiftaren eftersträvar. Ett annat syfte har varit att underlätta för arbetsgivare att genomföra de åtgärder som lagen kräver. Lagändringar och arbetsgivarnas olika förutsättningar utifrån vilken bransch eller sektor man verkar inom samt företagets storlek, gör att det inte alla gånger är lätt att förstå hur lagkraven ska tolkas och tillämpas i praktiken. Parternas avsikt med denna skrift har därför varit att försöka ge liv åt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder för tjänstesektorns service- och kunskapsintensiva företag. I skriften går vi steg för steg igenom lagkraven med hänvisningar till de olika paragraferna, exempel, checklistor och modeller. I slutet av skriften återfinns även en ordlista för att underlätta läsförståelsen. 

Längst ner på den här sidan kan du öppna pdfen som är resultatet av projektgruppens arbete. Vi hoppas att vägledningen ska komma till praktisk användning på företagsnivå och bidra till ett väl fungerade proaktivt och partsgemensamt arbete för jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter.

Projektgruppen som har tagit fram skriften har bestått av Jaime Aleite, Stina Kimstrand och Maja Rajs från Akademikerförbunden, Joakim Josefsson, Martin Brorell, Mia Fransson och Tuija Kivistö Ivarsson från Almega, samt Per-Olof Grimheden och Peter Tai Christensen från Unionen.