Låt socialtjänsten bli ett stöd för medborgarna

Förebyggande socialt arbete handlar om att finnas på plats genom närvaro och kontinuitet. Socialtjänsten behöver få ett samhällsuppdrag i syfte att förhindra social exkludering och ojämlikhet.

Eld verkar vara ett starkt uttrycksmedel. Under de senaste veckorna har flera privatbilar satts i brand –nu senast stadsdelsförvaltningens och medborgarkontorets lokaler i Tensta, en förort till Stockholm. Det är helt tydligt att flera bostadsområden brottas med stora trygghetsproblem i form av kriminalitet, drogmissbruk, hot och våld. 

Det är i just dessa områden som socialtjänsten har en stor roll att fylla, men det är inte helt oproblematiskt. Då socialtjänsten stör hierarkier, uppmärksammar drogaffärer, försöker påverka föräldrar att ta kontroll över barnens utveckling eller försöker påverka unga att välja andra vägar blir det också hotfullt för vissa kriminella gäng som vill ha kontroll över sitt bostadsområde. 

Det kan och har fått till följd att socialtjänstens verksamheter och medarbetare blir hotade och ombedda att försvinna. Självklart är hot och våldshandlingar oacceptabla – att angripa viktiga samhällsfunktioner är att angripa demokratin. Detta är tuffa arbetsvillkor för socialtjänsten, men det visar också  att det sociala arbetet lämnar avtryck. 

Unik kompetens

Det finns både enkla och svåra lösningar. Det behövs en politisk vilja och det behövs en samsyn från flera viktiga parter i samhället kring vikten av ett gemensamt arbete och behovet av en utvecklad samverkan. Men det finns vissa delar som socialtjänsten har en unik kompetens för, som att förvalta bra forskning som betonar vikten av tidiga insatser och samhällsarbete. Det är socialtjänsten som ska vara bärare av resultaten, utveckla metoder och föra det arbetet vidare.  Socialtjänsten har också stor kunskap om samhällets styrkor men också brister och behov. Den kunskapen måste efterfrågas och omsättas i ett socialt förebyggande arbete.

Socialtjänsten har alltid haft stor påverkan på människors enskilda liv, men nu behöver uppdraget vidgas till att också kunna påverka samhällets strukturer. Framtidens socialtjänst är namnet på den pågående översynen av socialtjänstlagen som regeringen initierat. Utredningen har beskrivit nödvändigheten att socialtjänsten måste genomgå en perspektivförflyttning så att det förebyggande sociala arbetet blir socialtjänstens huvuduppdrag. Idag är arbetet i alltför hög grad koncentrerat kring akutstyrt individinriktat arbete. 

Detta är en nödvändighet. Vi måste få en förändrad syn både från socialtjänstens och medborgarnas sida, så att socialtjänsten roll blir till för medborgarna och inte upplevs som ett hot. I det arbetet behöver socialtjänsten ha en tydligare varudeklaration för att informera om medborgarnas rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp. Samtidigt behöver de sociala insatserna utvecklas och anpassas så att de möter medborgarnas behov utan att det känns hotfullt eller förstärker och individualiserar de sociala problemen.

Vidga socialtjänstens uppdrag 

Trots att det finns en samstämd problembeskrivning att något måste göras för att eliminera begreppet socialt utsatta områden läggs fungerande familjecentraler ned. Likaså tjänster kring fältförlagt och uppsökande socialt arbete. Skolkuratorer har alldeles för högt elevantal och alltjämt bedrivs mycket av det pågående förebyggande arbetet som projekt och är därför inte inkluderat i den ordinarie verksamheten. Socialtjänstens stora koncentration på utredande och myndighetsutövande uppgifter ger alltför lite utrymme till ett förebyggande och utvecklande socialt arbete.

Det är nu hög tid att vidga och utöka socialtjänstens uppdrag och för det måste verksamheten garanteras tillräckliga resurser, möjlighet att arbeta professionellt och evidensbaserat men också tillerkännas ett tydligt mandat. Det handlar självklart om politiska prioriteringar men också om att den nya socialtjänstlagen måste ge kommunernas socialtjänst en lagreglerad uppgift att varje kommun har ansvar för ett förebyggande socialt arbete.

Förebyggande socialt arbete handlar om att finnas på plats genom närvaro och kontinuitet. Det handlar om ett nödvändigt samarbete där kompetenser förstärker varandra. Genom att bygga relationer är det möjligt att nå medborgare och samarbetsparter för att på så sätt kunna informera och erbjuda socialtjänstens insatser. Det handlar också om att erbjuda föräldrastöd, samt tidiga och öppna insatser som är lättillgängliga och som kan erbjudas utan omfattande administration. Socialtjänsten behöver få ett samhällsuppdrag i syfte att förhindra social exkludering och ojämlikhet.