Lön – ett strategiskt verktyg för kvalitet i socialtjänsten

En komplex verksamhet med krävande uppdrag går inte att bedriva med stora vakanser, bristande introduktion och hög personalomsättning. Vi ser att chefer och medarbetare har en ohållbar och ansträngande situation – och lönen är ett av de strategiska verktygen för att vända situationen.

Situationen i socialtjänsten har under en längre tid varit ansträngd och såväl Akademikerförbundet SSR som Svensk Chefsförening har i enkäter, material och artiklar lyft fram detta. Vi har gett förslag om förbättringar och krävt ett långsiktigt arbete för att komma till rätta med den nu ohållbara situationen.

Ur ett chefsperspektiv handlar det om att få förutsättningar att minska personalomsättningen, kunna rekrytera rätt kompetens och minska arbetsbelastningen för att få en hållbar arbetssituation där medarbetarna mår bra och kommer till sin rätt, där de väljer att stanna. Nyckeln till goda resultat och hög kvalitet i socialtjänsten är alltså att behålla kompetensen och skapa kontinuitet. 

Chefer i socialtjänsten har ett av de viktigaste och samtidigt mest utmananade uppdragen i välfärden. Det är komplexa verksamheter och ett arbete med människor som behöver kvalificerat stöd och insatser. Mot bakgrund av flyktingsituationen har problemen inom socialtjänsten blivit ännu tydligare. Särskilt allvarligt är den höga personalomsättningen och svårigheter att rekrytera socionomer trots att det inte egentligen är ett bristyrke – tvärt om.

Förutsättningar och mandat

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening har gjort undersökningar som visar att det finns generella problem med hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och få möjligheter till yrkes- och karriärutveckling. Tillsammans med felsatta löner har detta lett till att socionomer flyr socialtjänsten.

Problemen med hög personalomsättning och stora rekryteringsbehov, strategier för kompetensutveckling och förändringar av lön och arbetsvillkor kräver stora insatser från cheferna och de behöver ett gediget stöd från specialisterna inom HR. I lönesättningen kan chefer bidra till att vända utvecklingen om de får förutsättningar och det mandat som krävs.

Vi vill visa på möjliga verktyg och viktiga faktorer för att vända utvecklingen och stärka det goda arbetet. Kunskap och kontinuitet är avgörande för kvalitet i alla komplexa, krävande verksamheter. Chefer behöver mandat, resurser och verktyg för att behålla, utveckla och stärka medarbetarna, så att alla delar av verksamheten kan bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och skapa goda resultat för brukarna.

Lönen som strategiskt verktyg

Arbetet är ansvarsfullt och komplext. För att leva upp till det yttersta ansvar som kommunen har enligt socialtjänstlagen behöver både chefer och medarbetare goda arbetsvillkor. Lönen är ett strategiskt verktyg och i den folder vi har tagit fram beskriver vi hur sådana satsningar kan göras, räknas hem och vad som är viktigt i lönesatsningar för att också behålla erfarenhet. Personalomsättningar kostar i pengar och kvalitet. Verksamheten måste fungera så att kvalificerad personal stannar, utvecklas och har förutsättningar att göra ett bra arbete.

Här finns en folder om lön som ett av de strategiska verktygen för kvalitet i socialtjänsten.