Överenskommelse om turordningskretsar klar

De fackliga organisationerna och Arbetsgivaren inom Arbetsförmedlingen har kommit överens om vilka grundprinciper som ska gälla för uppsägningar. Bland annat har man kommit överens om att cirka 700 arbetsförmedlare på lokala kontor, som annars riskerar uppsägning, kommer att få jobb på kundtjänst. 

Processen kring hur stor den riskerade övertaligheten är på Arbetsförmedlingen pågår. Cheferna i marknadsområdena och avdelningscheferna på huvudkontoret gör en bedömning av hur många som kan behöva sägas upp för att klara de besparingar som myndigheten behöver göra utifrån årets budget. Myndigheten behöver spara 800 miljoner kronor på förvaltningsbudgeten i jämförelse med 2018.

Bedömningen kommer att utgöra ett underlag när myndigheten i april går in i turordningsförhandlingar med de fackliga organisationerna Saco-S, ST och Seko. 

Överenskommelse om principer

Grundprincipen är att turordning fastställs utifrån din arbetsuppgift i den turordningskrets du tillhör. 

Varje marknadsområdes geografiska utbredning utgör en turordningskrets. Det innebär att medarbetare med jämförbara arbetsuppgifter som har sin placering inom samma marknadsområde tillhör samma krets.

Medarbetare som tillhör huvudkontorets avdelningar tillhör den turordningskrets i det geografiska område de har sin grundplacering. Jobbar du på en avdelning kommer du alltså att kretsas tillsammans med medarbetarna som har jämförbara arbetsuppgifter i det geografiska området som marknadsområdet är placerad. 

Det finns däremot några undantag. Gotland är en egen turordningskrets. Likaså utgör alla kundtjänstenheterna inom verksamhetsområdet Direkt en gemensam turordningskrets. 

Statlig anställningstid avgör turordning

Turordningskretsarna utgör tillsammans med den riskerade övertaligheten underlag för de turordningsförhandlingar som kommer att påbörjas i april. Då upprättas listor för varje krets där den totala statliga anställningstiden avgör turordningen för varje medarbetare.

Det här betyder till exempel att det vid en framtida kontorsavveckling inte automatiskt innebär att det är de medarbetarna som tillhör det aktuella kontoret som sägs upp. Istället är det marknadsområdets totala övertalighet som anger hur många medarbetare som kommer att behöva sägas upp. Turordningen avgörs av hur lång tid du arbetat inom staten.

700 arbetsförmedlare till kundtjänst

Samtliga nu pågående provanställningar på kundtjänstenheterna inom verksamhetsområde Direkt kommer att avslutas. Däremot kommer inga uppsägningar att ske inom dessa enheter. 

Som planerat byggs verksamheten ut från 800 till cirka 1 500 medarbetare. Det innebär en överflyttning av cirka 700 arbetsförmedlare från lokala arbetsförmedlingskontor till kundtjänst. 

Utifrån turordningen för uppsägning och det lokala kundtjänstkontorets behov kommer medarbetare som riskerar uppsägning att arbetsledas till kundtjänst. Detta kommer att utgå från principen om närhet till kundtjänstkontoret, alltså medarbetare med upp till två timmars pendlingsavstånd till kundtjänstkontoret. Det innebär att arbetsledningsbeslut kommer att ske i första hand inom de marknadsområden där en kundtjänst finns placerad.

Turordningsförhandlingar i april

I början av april sätter sig arbetsgivare och fackliga parter åter vid förhandlingsbordet. Då vidtar de centrala turordningsförhandlingarna. Beslut om uppsägningar sker inte för alla samtidigt utan kommer att ske successivt med början tidigast i april.

Hela överenskommelsen återfinns i bilagan.