Rädda Jönköpings skyddsnät!

I samband med flera besök i Jönköping skrev Akademikerförbundet SSR:s ordförande tillsammans med lokala förtroendevalda en debattartikel i Jönköpingsposten om socialtjänstens utmaningar.

Socialtjänsten och individ- och familjeomsorgen (IFO) är samhällets sista skyddsnät. År efter år har den ansvariga nämnden i Jönköpings kommun gått med underskott. I modern tid har inte verksamheten hamnat i så kallad ”budget i balans” med undantag för ett enskilt år då verksamheten fick ett tillfälligt stadsbidrag i samband med flyktingkrisen.

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att ge stöd, råd, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd till de familjer och individer som behöver det. Verksamheten ansvarar även för behandling av personer med missbruksproblem, säkra goda livsvillkor för barn och ansvar för flyktingmottagandet. Det är en verksamhet som är helt avgörande för att kommunen ska fungera och att stötta Jönköpingsbor med behov.

Förra året gjorde Jönköpings kommun ett kanonresultat ekonomiskt. Samtidigt gjorde individ- och familjeomsorgen ett minusresultat på 40 miljoner. Anledningen till underskottet är de allt fler kostsamma, men helt nödvändiga placeringar som beror på att anmälningarna och antalet ärenden våra medlemmar hanterar i Jönköping har ökat lavinartat. Vi ifrån Akademikerförbundet SSR menar att verksamheten under många år systematiskt varit underfinansierad. Flera verksamheter har köer vilket tydligt visar att behoven är långt större än den budget som politiken har beslutat om.

Akademikerförbundet SSR välkomnar de budgetmedel dvs en stadigvarande utökning och ett engångsbelopp som politiken tillskjutit IFO-nämnden vilket innebär att man under 2022 förväntas uppnå en budget i balans. Vi ser dock att detta inte är tillräckligt.

Verksamheten har systematiskt fått för liten budget år efter år och blöder på fler håll. Vi kan likna det vid ett hus där taket läckt, om det lagas först efter 10 år så har rimligtvis insidan av huset börjat ta skada och behöver i sin tur renoveringar som inte hade krävts om taket fixats när skadan uppkom.

Underskotten innebär att våra medlemmar under alltför många år fått ”trolla med knäna”, stå ut med hög arbetsbelastning under lång tid, låg löneutveckling och i princip obefintliga kompetensutvecklingsmöjligheter. Samtidigt ser vi att nya lagar ställer större krav på arbetet ändrats, och nya mer komplexa arbetsmetoder införs. Att vara i en verksamhet med brist på resurser under många års tid är en riskfaktor för ohälsa på arbetet och det har påverkat våra medlemmars arbetsmiljö mycket negativt. Därför ser vi också en mycket hög personalomsättning och kompetensflykt vilket resursslöseri som arbetsgivaren Jönköpings kommun egentligen inte har råd med.

Akademikerförbundet SSRs medlemmar är mycket kvalificerade för att utföra kvalificerat socialt arbete, men kan inte göra det under vilka förutsättningar som helst. Politiken måste nu ta ansvar. Budgeten måste spegla det faktiska behovet. Låt våra välmeriterade medlemmar utföra sitt uppdrag med vetenskap och evidens som grund. Organisationen är kvalificerad att se vilken typ av insatser som behövs för att få en bättre kvalitet i verksamheten.

Akademikerförbundet SSR vädjar att kommande styre för Jönköpings kommun prioriterar:

  1. En budget som motsvarar behoven i Individ- och familjeomsorgen, inte bara för 2022 utan även framåt.
  2. Att anställa fler socialsekreterare, behandlare, fältsekreterare och kuratorer för att möta de växande behoven.
  3. Att stärka arbetsmiljön för att minska stressen och risken för ökade antal sjukskrivningar.
  4. Att upprätta en strategi för att arbetsplatserna ska bli mer attraktiva och minska den interna och externa personalomsättningen.

Amanda Nygren, huvudskyddsombud, Akademikerförbundet SSR Jönköping
Sanja Tafra Ciglar, ordförande, Akademikerförbundet SSR Jönköping
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR