Från #metoo till förebyggande arbete

Det är utbrett, och det är strukturellt. Det handlar om makt. Sexuella trakasserier har alltid funnits, men med #metoo ser vi ett hopp om varaktig förändring.

Kvinna vid en whiteboard fylld med post it lappar.

Det som 2017 började med Hollywood och Weinstein – eller egentligen mycket tidigare med Tarana Burke – kom att bli en världsomspännande hashtag, som satte mycket i rörelse. Nästan två månader senare kunde den bättre beskrivs som en lavin. En rörelse vi inte trodde skulle ta slut – men vad har hänt och var är vi nu? 

Här på förbundet var vi glada över den kraft som väcktes i och med #metoo och arrangerade medlemsmöten, lunchföreläsningar, frukostseminarier, paneldiskussioner, upprop, debattartiklar, bloggar och uttalanden i media. Vi kände att den kraft som fanns i rörelsen måste användas till något bra. Detta för att vi tillsammans skulle skapa förändring. 

Kraften i uppropet #metoo har avtagit men det betyder inte att frågan inte längre är aktuell. Vi på förbundet fortsätter prata om trakasserier och sexuella trakasserier i samband med våra utbildningar för förtroendevalda och i seminarier för medlemmar.  

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att ha policys och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Arbetsgivaren är också skyldig att genom förebyggande arbete, så kallade aktiva åtgärder, förebygga all typ av diskriminering.  

Om du blir utsatt för eller ser en kollega blir utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller annan diskriminerande handling så ska du 

 • Kontakta ansvarig chef.
 • Om det är en chef som utsätter, kontakta HR. Arbetsgivaren är skyldig att inleda en utredning så snart de har fått kännedom om eventuella trakasserier. 
 • Kontakta lokalt skyddsombud eller förtroendevald. 
 • Ring vår rådgivning på 08-617 44 00. 

Akademikerförbundet SSRs ställningstaganden

Nedan redovisas, i punktform, de ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:  

 • Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inom samtliga sektorer 
 • Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
 • Verka för att Prevent tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
 • Verka för att Partsrådet tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc. 
 • Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, framförallt gällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder. 
 • Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder  
 • Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.
 • Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs i arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM.  
 • Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:02-rörelsen 
 • Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas. 
 • Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet  
 • Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier. 
 • Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverk som detaljerat beskriver DO:s uppgift gällande diskrimineringsanmälningar.