Skyldighet att utreda

Om du blir trakasserad av en arbetskamrat ska du anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som hänt och förhindra framtida trakasserier.

En tyngd man går upp för en spiraltrappa.

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Läs mer om det här.

Arbetsgivarens utredningsskyldighet

När trakasserier och sexuella trakasserier utspelar sig mellan arbetskamrater är det inte diskriminering i lagens mening, eftersom förövaren är en annan person än arbetsgivaren. Men det ges ett skydd genom en annan mycket viktig bestämmelse i diskrimineringslagen, nämligen den som handlar om arbetsgivarens utredningsskyldighet.

När arbetsgivaren får veta att en arbetstagare anser att hon eller han har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, måste arbetsgivaren skyndsamt utreda saken och också förhindra att trakasserierna fortsätter. Samma skyldigheter gäller även om det är en praktikant eller inhyrd eller inlånad personal som trakasseras.