Vad kan vi göra på arbetsplatsen?

Om vi ska knäcka ohälsan behövs åtgärder på flera nivåer och alla behöver engageras och inkluderas i arbetet. De här sidorna ger lite vägledning och verktyg för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Verktyg för förändring

Vi behöver en moderniserad arbetsmiljölag som är anpassad till 2016 års arbetsliv och som tydligare omfattar den psykosociala och digitala arbetsmiljön. Det är nödvändigt om vi ska knäcka den uppåtgående sjukskrivningskurvan gällande den psykiska ohälsan i arbetslivet. Den nuvarande lagen är skriven på 1970-talet och speglar inte problematiken på dagens arbetsplatser. I mars 2016 tillkom en välkommen föreskrift, AFS om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den nya AFS:en är en precisering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det ett viktigt steg åt rätt håll men med det behövs fler verktyg om vi ska vända den negativa trenderna. 

Ta initiativ till ett aktivt arbetsmiljöarbete

Tillsammans kan vi arbeta för att käcka ohälsa på arbetsplatserna. Vi behöver bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar verksamhetens alla delar. Här finns ett exempel på ett årsschema där vi kan ta initiativ tillsammans med HR, chefer och skyddsombud för att aktivt planera och driva ett gediget arbetsmiljöarbete tillsammans med verksamhetsutvecklingen. Du kan också läsa mer i vårt arbetsmiljöpolitiska program

Hur kommer vi igång med social skyddsrond?

Arbetsmiljölagen tillsammans med den nya AFS:en om social och organisatorisk arbetsmiljö tydliggör reglerna vad som aktivt ska göras inom arbetsmiljöarbetet. Men hur kommer vi igång och hur integrerar vi verktygen i den dagliga verksamheten? Vi behöver fånga upp signaler tidigt om vad vi behöver åtgärda och förebygga för att arbetskamrater inte ska drabbas av ohälsa och arbetsoförmåga. Frågorna i den här checklistan kan vara en början på samtalet på arbetsplatsen.

Situationsanpassat arbetsmiljöarbete

Beroende på hur situationen ser ut behöver vi ta initiativ på olika sätt. Här finns en checklista på hur vi kan agera för att på bästa sätt tillsamman med arbetsgivaren identifiera och agera för att inte riskera ohälsa.

Var kan ni hitta mer stöd?

Arbetsmiljöverkets hemsida finns reglerna kring den nya AFS:en om social och organisatorisk arbetsmijö. Det finns även bra stöd kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Arbetar du inom Kommun, Landsting eller Pacta företag?

Akademikerförbundet SSR tillsamman med Sveriges Kommuner och Landsting och de andra fackliga organisationerna driver föreningen Suntarbetsliv tillsammans. Suntarbetsliv arbetar för att ge dig som är chef eller skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att din verksamhet blir en attraktiv och effektiv arbetsplats. Det gör vi genom att samla in och sprida kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

suntarbetsliv.se hittar du bland annat:

  • artiklar från arbetsplatser med liknande utmaningar som du har
  • forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat
  • konkreta verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats

OSA-kompassen
Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och de övriga parter tagit fram OSA-kompassen som är ett nytt verktyg som ger stöd i att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Föreskrifterna betonar att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete också kan användas när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en röd tråd genom OSA-kompassen.

OSA-kompassen är anpassad för kommun- och landstingssektorn. En arbetsgrupp inom Suntarbetsliv med representanter för SKL, Pacta och fackförbunden har valt ut det material som ingår. Med hjälp av OSA-kompassen skapas goda förutsättningar för verksamheter att leva upp till Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). OSA-kompassen:

  • beskriver vilka krav som ställs inom de olika delområden som föreskrifterna tar upp,
  • länkar till olika metoder och verktyg,
  • ger goda exempel genom artiklar och
  • ger fördjupad kunskap genom forskarintervjuer.

Här hittar du OSA-kompassen

Arbetar du inom privat sektor?

Akademikerförbundet SSR är medlem i PTK och tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO på den privata sektorn äger vi Prevent. Prevent är en ideell organisation som förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Prevent har material, checklistor och utbildningar som stödjer parterna inom den privata sektorn att tillsammans arbeta för ett hållbart arbetsliv.

Här hittar du Prevent 

Arbetar du inom den statliga sektorn?

Akademikerförbundet SSR är medlemmar i Saco-S och tillsammans med Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko driver vi Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma kärnfrågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal.

Ta mig till Partsrådet