Tips för arbetsmiljöarbete i praktiken

De här frågeställningarna är tänkta att inspirera och konkretisera innebörden i det arbetsmiljöpolitiska programmets mer övergripande skrivningar om hälsofrämjande-, universellt utformade och utvecklande arbetsplatser.

Frågeställningarna ska enbart ses som exempel och täcker inte in alla aspekter i arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande arbetsplatser

 • Vilka friskfaktorer kan ni identifiera på arbetsplatsen?
 • Hur märks det att arbetsplatsen är hälsofrämjande?
 • Hur ser den sociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljön ut?
 • Hur hanteras ”det gränslösa arbetet”, alltså distansarbete och tillgänglighet?
 • Är arbetsbelastningen rimlig? Vem hjälper till att prioritera?
 • Hur arbetar ni för att motverka stress? Finns det möjlighet till återhämtning?
 • Förekommer diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?
 • Finns rutiner för att hantera diskriminering, mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling?
 • Finns det rutiner och strategier för rehabilitering?
 • Finns planer och rutiner för att hantera våld och hot?
 • Finns det en policy mot alkohol och droger?
 • Är befintliga planer, policys, riktlinjer etc kända bland medarbetarna?
 • Står ni inför att införa cellkontor, flexkontor, kontorslandskap eller aktivitetsbaserade kontor? Vad bedrivs för verksamhet och hur ska verksamheten bedrivas i de nya lokalerna? Vad är syftet? Vad säger forskningen? Fördelar och nackdelar?
 • Finns friskvårdsbidrag och/eller friskvårdstimme? Om ja, vilka kan utnyttja det och hur?

Universell utformning av arbetsplatser (UUA)

 • Är värderingsfrågor om likabehandling levande på arbetsplatsen?
 • Finns det uttalade målsättningar om att arbetsplatsen ska arbeta med universell utformning?
 • Fokuserar arbetsplatsen på det holistiska perspektivet, där fysisk utformning kopplas samman med social arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledning, rekrytering och kompetensförsörjning, samt digitalisering?
 • Hur gör ni på arbetsplatsen för att inte ”arbeta i stuprör”? På vilket sätt märks det för arbetstagarna?
 • Finns det likabehandlings- eller mångfaldsplaner? Följs de aktiva åtgärderna upp i enlighet med diskrimineringsgrunderna, och hur? Används planer och analyser även aktivt i arbetsmiljöarbetet?
 • Är arbetsplatsen tillgänglig för alla, även för personer med ohälsa, med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning?
 • Arbetar ni utifrån kompetensbaserad rekrytering? Följs det arbetet upp? Hur märks det på arbetsplatsen? Vilka jobbar inte här idag?
 • Hur märks arbetet med inkluderande kompetensförsörjning? Hur värderas och omhändertas olikheter och olika kompetenser i organisationen?

Utvecklande arbetsplatser

 • Finns det en kultur av lärande på arbetsplatsen?
 • Tas medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tillvara i utvecklingen av verksamheten?
 • Följer ni upp hur dialogen fack, skyddsombud – arbetsgivare fungerar?
 • Följer ni upp hur dialogen chef – medarbetare fungerar?
 • Är medarbetarna delaktiga i frågor om IT-system och annan teknik?
 • Ingår den digitala arbetsmiljön i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
 • Hur introduceras nya medarbetare? Vem ansvarar?
 • Finns det strategier för kompetens- och professionsutveckling, finns en plan för kompetensförsörjning?
 • Finns tid för reflektion och återhämtning? Finns det tillgång till handledning?
 • Hur kopplas lönebildningen till medarbetarnas och verksamhetens utveckling?
 • Finns det för rutiner för hållbart utvecklingsarbete, bl.a. vid organisationsförändringar?
 • Finns det kompetens i frågor som rör personal- och arbetsmiljöekonomi?

Mer läsning om arbetsmiljöarbete

suntarbetsliv.se
prevent.se
hallbartarbetsliv.nu

Läs även

Hur fungerar arbetsmiljölagen?

Att må bra och vara säker på sin arbetsplats är en rättighet. Arbetsmiljölagen ritar upp riktlinjerna för hur skador och ohälsa på jobbet ska förebyggas och vilka rättigheter du har.

 

Läs mer här om verktyg för lokalt arbetsmiljöarbete i kommuner och regioner i Coronatid!

Läs mer

Så jobbar vi centralt med arbetsmiljön för våra medlemmar

Ingen av våra medlemmar ska drabbas av arbetsrelaterad sjukdom, utan ska kunna arbeta fram till pensionen. Därför verkar vi för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer

Gå en utbildning om UUA

Anmäl dig till någon av våra olika utbildningar om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA).

Läs mer

Gränslöst arbete: Tid och teknik

För Akademikerförbundet SSRs medlemmar är arbetsmiljö en högt prioriterad fråga. Vi menar att arbetstid, arbetsbelastning och resurser är faktorer som måste finnas med i dialogen om arbetets organisering. Arbetslivet förändras, en sliten fras och knappast en nyhet längre. Arbetslivet – och livet i sig – befinner sig i en konstant förändring. Dagens teknikutveckling har dock förändrat förutsättningarna och organiseringen av arbetet, för många på väldigt kort tid dessutom.

Läs mer