Akademikerförbundet SSR välkomnar utökat uppdrag för översynen av socialtjänstlagen

Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen och utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om barnrättsperspektivet behöver förtydligas i socialtjänstlagen, något som välkomnas av Akademikerförbundet SSR.

– Den översyn av socialtjänstlagen som pågår är viktig och efterlängtad. Tilläggsdirektivet innebär att utredningen får ett ännu tyngre uppdrag och det välkomnar vi, även om vi fortfarande saknar det sociala arbetet kring försörjningsstöd i utredningsarbetet. Att stärka barnens perspektiv och rättigheter i socialtjänstens arbete är centralt och det är bra att utredningen nu ska ta upp den frågan, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

I det utökade uppdraget för utredningen ingår också att ta ställning om det behövs en särskild äldrelag och se över om ”skälig levnadsnivå” är ett ändamålsenligt begrepp vid insatser för äldre.

– Äldreomsorgen och alla insatser som är riktade mot äldre måste vila på en stark värdegrund. Äldreomsorgen idag är starkt styrd av kommunala riktlinjer vilket innebär att det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Samhällets ansvar för äldre personers välbefinnande behöver tydliggöras. Det gäller inte minst de äldres rätt till psykosocialt stöd, som ofta är eftersatt, säger Heike Erkers.

Utredningen ska även se över möjligheterna att utöka delegationsrätten från politiker till tjänstemän.

– Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt för en professionell socialtjänst, där kunskap, forskning och evidens är styrande. Dagens delegationsordning bidrar inte till det. Politikerbesluten inom socialtjänstens individärenden bör tas bort. Det är en ordning som bygger på en förlegad syn på socialtjänstens arbete från fattigvårdstiden som har avskaffats i övriga nordiska länder. Om utredningen på allvar ska forma framtidens socialtjänst måste detta förändras, säger Heike Erkers.