Europafacken samlas för Agenda 2030

Förväntningarna är höga på världens ledare när FN:s Agenda 2030 ska implementeras och målen uppfyllas. På en europeisk facklig konferens i september presenterades en lång rad förslag av fackföreningsföreträdare från olika länder inom EU.

Vad handlar då detta om? Ett stort antal mål med hundratals delmål beslutades för mer än fem år sedan, och arbetet handlar nu om att prioritera mellan dem – och hitta sätt att utvärdera och mäta dem. Detta är vad som pågår nu i de flesta länder, och på EU-nivån där arbetstagarperspektivet värnas i detta projekt som drivs inom Europafacket. Konferensens fokus var därför anständiga arbeten, klimatneutralitet och demokrati. I bakgrunden finns den globala fackliga kampanjen #Time for 8 the clock is tickingfor a new social contract.

Europafacket utvärderar bland annat hur länder uppnått SDG 8. De bygger sina analyser på såväl Eurostat som Ilostat. Under SDG 8 finns ett mått för ekonomiskt välstånd, och där ligger Sverige bäst till av alla EU-länder. Europafacket har samlat en grupp som under året arbetat med Agenda 2030 och som hoppas få fortsätta åtminstone två år till.

I flera europeiska länder har fackföreningar samlats i workshops och konferenser för att både lära sig mer om FN:s hållbarhetsagenda och förstå hur de olika målen samverkar. Agenda 2030 bygger vidare på tanken om att hållbar utveckling inte kan ske utan samverkan från sociala, ekonomiska och miljö/klimat dimensioner. Ett mål kan inte uppnås utan att de andra 16 målen också gör det. I en komplex värld med svåra utmaningar finns inga enkla lösningar. Det står helt klart att en omställning måste göras inte minst för att klara klimatkatastrofen, men för att lyckas så måste den vara rättvis. Den innebär att fackföreningsrörelsen aldrig kan acceptera att priset för omställningen ska betalas av enskilda arbetare eller arbetstagare i enskilda sektorer. När de mest klimatpåverkande sektorerna ställer om måste samhället ta ansvar för att varje arbetstagare får möjlighet till en rimlig omställning.  

Bildtext: Covidsäkert och glest möblerat.

På motsvarande sätt har många svenska fackförbund arbetat med frågan. Till Saco kongressen senare i höst finns en motion från sex förbund, bland annat Akademikerförbundet SSR, om att också Saco ska ta ett sådant ansvar. Förbundet har följt och lyft frågor om Agenda 2030 och våra medlemmar i kommuner, regioner, på statliga myndigheter och också i privata företag har i sin vardag deltagit i arbetet. Som förbund har vi deltagit i det arbete som SKR drog igång för två år sedan om att partsgemensamt hitta vägar fram för att gemensamt arbeta med de globala målen och i våra utvecklingsprojekt är några av de globala målen särskilt framträdande.                                                                                                                                   

Bildtext: Diskussionen om framtidens välfärd innehåller frågor om digitalisering – från förbundet fokuserar vi på algoritmerna.

På konferensen presenterade arbetsgruppen och  företrädare för fackföreningar från både Belgien och Nederländerna sitt arbete. Tydligt råd från dem var att ta avstamp från golvet. Att samla medlemmar och förtroendevalda och inventera vad som görs och hur behoven ser ut på olika arbetsplatser.

De belgiska fackföreningarnas medskick fokuserar på tre R: Rights, Rules och Results. De vill se den globala agendan för hållbar utveckling också på nationell nivå, i Belgien där alla tre dimensionerna finns med. 

De uppmanar till handling, de vill se regler och bindande regler om Due dilligens för företag för social hållbarhet i företags verksamhet genom hela produktionskedjan. De menar att det behövs starkare utrikespolitik för social hållbarhet i företags internationella verksamhet. Och alla världens länder har ett stort ansvar att ratificera och följa ILO:s konventioner.

Den spanska gruppen berättade om sina initiativ med regionala konferenser och regionala aktivitetsplaner som de menar varit ett mycket lyckat koncept. De har haft online kurser för att träna och utbilda sina medlemmar, de har haft olika aktiviteter på sociala medier och de har sökt samarbete med arbetsgivare och olika politiska nivåer.

Företrädare för den nederländska fackföreningen FNV berättar om hur de nu vill samlar arbetstagare, fackliga medlemmar, bakom kraven om en rättvis omställning. Att en omställning är nödvändig, men den måste vara schysst. De hade en stor konferens förra året som utmynnade i ett antal krav som de nu arbetar med att genomföra.

“Magic happens when all the SDGs works together. We should grab the opportunity!” är deras budskap till oss.