Hur har kommundirektörerna det på jobbet?

Sedan mitten av 90-talet har forskarna Anna Cregård och Rolf Solli genomfört en studie vart femte år om kommundirektörer. Hur trivs de på jobbet, och hur ser förutsättningarna ut i denna roll? I Chefspodden pratar vi om studien och samtalar om vad svaren visar.

Att titta på hur kommunernas högsta chef har det är viktigt för att förstå hur ledarskapets förutsättningar ser ut i stort när det gäller kommunala chefer. Att jobba nära politik i komplexa uppdrag är både svårt och intressant. Samarbetet och tydliga roller för både politiken och professionen är viktigt. Det svårnavigerade landskapet är utmanande för chefer i hela organisationen, men inte minst för den högsta chefen. Arbetet nära politiken är ingen lätt uppgift och kräver mycket av såväl politik som profession.

Anna Cregård, docent i företagsekonomi och förvaltningschef på Högskolan i Borås, och Rolf Solli, professor emeritus på Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg, har båda forskat på ledarskap och organisering i offentlig förvaltning i 25 års tid. Totalt har det blivit 6 stora studier där kommundirektörer fått besvara samma frågor. Det är ett unikt stort material, och möjligheten att kunna följa chefernas syn på uppdraget över tid är intressant. Enkäten behandlar flera olika teman, och frågor som berörs är: Vad gör de på jobbet? Hur nöjda är de med jobbet? Vilken ledarskapsstil har de? Och varför väljer de att sluta?

Fler kvinnor än män 

I den senaste enkäten framgår det att fler kvinnor än män arbetar som kommundirektör, att de är något äldre i ålder än tidigare och att antalet år på tjänsten har minskat. År 1995 var bara 8 procent av alla kommundirektörerna kvinnor, medan det i dag är 41 procent. Det stämmer väl med andelen chefer i kommunal sektor i övrigt. Det framgår även att färre väljer att bo i den kommun de verkar i.

Den ökade administrationen avspeglas också i kommundirektörens vardag. Att vara en god byråkrat och ge råd om beslutsfattande, se till att reglerna följs och leda personal är en sida av jobbet. Den andra sidan av arbetet handlar om visioner, formulera idéer och försöka få fram gångbara lösningar för de utmaningar som finns i verksamheterna. Den byråkratiska rollen har ökat, kanske utifrån ökad administration och budgetstyrning och ett ökat ansvarsutkrävande.

Det finns också många viktiga uppgifter som prioriteras lägre, men ändå ökat en del. Alla uppgifter ökar i betydelse. Tiden för ledarskap och inte minst att leda människor ser ut att ha minskat. Verksamheterna och omgivningen ställer höga krav på kommundirektörerna och de ställer höga krav på sig själva. De jobbar, liksom andra chefer, mycket. I stort är de nöjda med jobbet och sina villkor och förutsättningar. De har möjlighet att påverka.

Enkäten är gjord under pandemin, men rollen har varit ganska oförändrad över tid. Varför och hur det blir framöver gissar vi som avslutning. Enkäten kommer att publiceras i vår, och då återkommer vi med ett seminarium om detta. Håll utkik!