Om din tjänstepension

Genom ditt jobb idag bidrar du – och din arbetsgivare – till din framtida pension. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och ger dig en bättre ekonomi på äldre dagar.

Tre kollegor planerar och pratar vid ett arbetsbord.

De flesta anställda har en tjänstepension som arbetsgivaren gör inbetalningar till. Tjänstepensionerna (som ibland kallas för avtalspensioner) grundas oftast på kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och fackliga organisationer.

Vanligen uppgår tjänstepensionen till cirka 10 procent av slutlönen. Tjänstepensionen är mycket betydelsefull eftersom den kompletterar den allmänna pensionen och även ger pension för lönedelar över taket på 8,07 inkomstbasbelopp där den allmänna pensionen inte ger ersättning.

Förmåns- eller premiebestämd tjänstepension?

En tjänstepension kan vara förmånsbestämd eller premiebestämd (avgiftsbestämd) eller bestå av båda delarna. Med en förmånsbestämd ålderspension får den anställde en på förhand bestämd pension vid pensioneringen. Med en premiebestämd ålderspension får den anställde en angiven procent av lönen inbetald löpande till en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Den anställde vet då hur många procent av lönen som betalas in men inte hur stor pensionen blir vid pensioneringen, eftersom det beror på hur kapitalet förräntas, hur höga premier som betalats in och försäkringsbolagens avgifter. 

Observera att det kan vara negativt att byta arbetsgivare och kollektivavtalsområde sent i livet om man har eller kommer att få en förmånsbestämd ålderspension. I tjänstepensionsavtalet ITP2 finns till exempel en kapningsregel. Kontrollera därför hur ett byte skulle påverka både din nuvarande tjänstepension och tjänstepensionen hos en eventuell ny arbetsgivare.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal bör du se till att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för dig så att du får tjänstepension. Arbetsgivaren bör betala minst 4,5 procent av din lön på lön upp till 44 400 kronor/månad (motsvarar 7, 5 inkomstbasbelopp år 2022 delat med 12)  och 30 procent på lönedelar över 43 000 kronor/månad till din pensionsförsäkring. Det motsvarar premierna i den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP1.

JämförPris

Din tjänstepension påverkas också av vilken försäkring du har valt för din tjänstepension. JämförPris är en webbtjänst hos Konsumenternas försäkringsbyrå som visar vad som försvinner från din tjänstepension i form av avgifter och kostnader, och vilken avkastning du förlorar på grund av det. Det kan hjälpa dig att jämföra och välja den försäkring som är bäst för dig.

Tjänstepensionens dag den 27 september

Tjänstepensionen är för många en stor del av den framtida pensionen, och du kan själv bestämma hur du kan placera delar av din tjänstepension. Tjänstepensionens dag firas den 27 september varje år, för att öka kunskapen om tjänstepensionen och hur var och en kan se över och planera för sin pension. Akademikerförbundet SSR är medlem i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) och PTK, som medverkar i Tjänstepensionens dag.

Har du koll på ditt eget avtal? Ställ gärna frågor till Offentliganställdas förhandlingsråds (OFR) pensionsexperter klockan 09.00 – 16.00 vardagar. På tjänstepensionens dags hemsida hittar du fler aktiviteter och bland annat fem tips till hur du får en bättre pension. Du kan även få en samlad information om kollektivavtalade tjänstepensioner på Konsumenternas Försäkringsbyrås Pensionsguide.

Bok om pensionspusslet för kvinnor 

I boken Dags att lägga pensionspusslet – Så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt får du tips om hur du steg för steg kan planera din pension på bästa sätt. Det är Annika Creutzer, privatekonomisk expert, som skrivit boken på uppdrag av försäkringsbolaget KPA Pension. Boken finns att ladda ned på OFR:s hemsida. Där kan du även ladda ned ett insticksblad om de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL.

Observera att alla oavsett kön kan ha nytta av boken. Den ger även värdefull läsning till dig som är anställd hos en annan arbetsgivare än kommuner och landsting.

Vad är flexpension?

Flexpension innebär att arbetsgivaren gör extra avsättningar till tjänstepensionen och ger en möjlighet för arbetstagarna att gå ned i arbetstid de sista åren innan pension. För den som inte vill gå ned i arbetstid innebär den extra avsättningen att tjänstepensionen blir högre när det är dags för pension. Tanken är att det ska ge varje arbetstagare ytterligare möjlighet att kunna göra aktiva val och antingen arbeta deltid med delpension eller få en förstärkning av den kollektivavtalade tjänstepensionen. Vi lever allt längre. De extra avsättningarna behövs därför för att säkra pensionskapital för hela tiden som pensionärer. 

De vanligaste kollektivavtalen om tjänstepension

Här nedan listar vi länkar på förhandlingsparter och vad avtalen heter inom olika sektor så du kan läsa mer om det som gäller dig.

 • *Kommunal- och landstingskommunal sektor

  Högre avsättning till tjänstepension för anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag år 2023

  Parterna har kommit överens om att höja avsättningen till tjänstepension till 6 procent på löner upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och till 31,5 procent på lönedelar över den gränsen. Höjningen är på 1,5 procentenheter från nuvarande 4,5 procent respektive 30 procent. Gränsen 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar en månadslön om 44 000 kronor år 2022. Höjningen görs i det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KL som byter namn till AKAP-KR.

  AKAP-KR börjar gälla den 1 januari 2023.  Då kommer huvuddelen av de anställda att omfattas av AKAP-KR. Med vissa undantag kommer anställda som omfattas av KAP-KL att föras över till AKAP-KR för att få del av den ökade avsättningen. Undantagen anges i övergångsbestämmelser.   

  De som har ett påbörjat förmånsbestämt intjänande till ålderspension kvarstår i KAP-KL och utgör därmed ett av undantagen.

  Läs mer på OFR:s hemsida där du även finner FAQ.

  AKAP-KL (födda 1986 eller senare) och KAP-KL (födda 1985 eller tidigare) 

  Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR

  Valcentraler

  Administratörer/tjänstepensionsföretag

  Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är född 1985 eller tidigare

  Pensionsavtalet AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare

  Om du fått partiell sjukersättning under tid med kommunal pension 1985 – 1997 finns en möjlighet till omräkning av pension enligt PA-KL i anslutning till pensionsavgång

  Anställda i kommuner och regioner under 1985 - 1997 som under den tiden fått partiell sjukersättning kan fortfarande omfattas av pensionsavtalet PA-KL från 1985. Läs mer om hur du kan gå tillväga för att begära omräkning på OFR:s hemsida. Du är även välkommen att kontakta Akademikerförbundet SSR:s Rådgivning. 

  På den här länken hittar du olika typer av informationsmaterial och mallar om KAP-KL, AKAP-KL, delpension, familjeskydd och mer.

 • *Statlig sektor

  Pensionsavtal inom den statliga sektorn 

  • PA 16 avd I för statligt anställda födda 1988 eller senare och
  • PA 16 avd II för anställda födda 1943 - 1987 (tid PA 03).  

  Saco-S

  Valcentral/Administratör

  Tjänstepensionsföretag

 • *Privat sektor

  ITP Industrins och handelns tjänstepension. ITP-planen består av avdelning 1 (ITP1) och avdelning 2 (ITP2).

  Förhandlings- och samverkansrådet PTK

  Information om kollektivavtalad pension och försäkring finns i det nya partsgemensamma bolaget Avtalat. Här är Avtalats rådgivning.

  Checklista om löneväxling

  Valcentral

  Tjänstepensionsföretag

  Tjänstepensionsföretaget Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag. Det innebär att de ägs av försäkringstagarna (företagen) och de försäkrade (företagens anställda). På uppdrag av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och Samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) förvaltar Alecta den förmånsbestämda delen av ITP-planen (ITP 2). Alecta är också förvalsalternativet och ett valbart bolag inom den premiebestämda delen (ITP 1). Alecta har även uppdraget att hantera hela sjukförsäkringsaffären inom ITP-planen.

  Läs Alectas rapport från år 2020 om Tiotaggarvalet.

  Avtalsområde Fremia 

  KTP-plan KFO - PTK

  Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (där Akademikerförbundet SSR ingår) har ett pensionsavtal för tjänstemän. Enligt pensionsavtalets huvudregel omfattas den som är född 1981 eller senare av ITP 1 och den som är född 1980 eller tidigare omfattas av KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. Parterna har gjort förändringar i KTP 2 från och med den 1 januari 2019. Det innebär i huvudsak att premien till KTPK ökas till 2,1 %, att Folksam administrerar hela KTP 2, att familjeskyddet betalas av arbetsgivaren och att arbetstagaren kan välja bort familjeskyddet och i stället få en extra premie till KTPK.  Nya arbetsgivarmedlemmar i KFO från och med den 1 januari 2019 ska tillämpa ITP-planen för alla anställda tjänstemän.  

  https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/tjanstepension-ktp/

  Avtal om KTP-planen mellan KFO och PTK

  KTP-plan för Folksam med flera, KFO - Akademikerförbunden, Forena och Handelsanställdas förbund

  Reviderat pensionsavtal – KTP-plan - för Folksam med flera. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2021. Parter är Arbetsgivarföreningen KFO och Akademikerförbunden (där Akademikerförbundet SSR ingår), Forena och Handelsanställdas förbund.

  KFO-Forena, Akademikerna och Handels KTP-plan 210101.pdf

  Förhandlingsprotokoll Forena-Akademikerna-Handels ny KTP-plan 200213.pdf

  Avtalsområde KFS

  Det finns två pensionsavtal på KFS avtalsområde:

  • PA-KFS 09: Pensionsavtal för anställda födda 1954 eller senare
  • Gamla PA-KFS: Pensionsavtal för anställda födda 1953 eller tidigare

  Valcentral

  Svenska kyrkan

  Administratör Tjänstepensionsföretag