Vad är Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA)?

UUA innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.

Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas. 

UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv, en nödvändighet när välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte. Samtidigt har många grupper svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar, ohälsa eller utländsk bakgrund.

UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera enstaka anpassningar. Att införa UUA på din arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv. UUA är ett relativt nytt begrepp, som fylls med innehåll under projektets gång.  

Bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar

För att kunna utforma universella arbetsplatser behövs kunskaper om hur du tar tillvara kompetens hos alla människor oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder och personer med ohälsa.

Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatiseringar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.  

När du utbildar dig inom UUA får du kunskapen och verktygen för att påbörja arbetet med att bygga framtidens arbetsplatser. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan din delaktighet i UUA bidra med nyskapande lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet.  

Titta gärna två av våra senaste seminarier om UUA:

I arbetslivet och på arbetsplatser finns det människor från olika miljöer med olika kompetenser, människor som befinner sig i olika skeenden i livet med varierande behov. Genom att utgå från det universella i utformningen av en arbetsorganisation, i rekrytering, och i den sociala och fysiska miljön minskar behovet av att i efterhand göra individuella anpassningar. Det ökar möjligheten för fler att delta i arbetslivet och förbättrar också möjligheten för medarbetare att återkomma till en arbetsplats i samband med rehabilitering. Arbetsplatser presterar bättre när medarbetare erbjuds möjlighet att arbeta utifrån sina individuella variationer.

Flytta fokus från tidsbegränsade, individuella stödinsatser till permanenta, strukturella lösningar!

Argument för UUA

  •     Det som är nödvänigt för några är ofta bra för alla.
  •     Välfärdssektorn befinner sig i ett akut läge med snabbt växande behov av kompetens och står inför ett stort generationsskifte.
  •     En halv miljon nya jobb behövs till år 2030.
  •     För att attrahera nya medarbetare behöver arbetsplatsen redan från början utformas så att den blir tillgänglig för alla.
  •     Många grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden – personer med funktionsnedsättningar, personer med utländsk bakgrund med flera.
  •     Sjukskrivningar drabbar allt fler och den psykiska ohälsan ökar.  
  •     En av tre i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning som påverkar vardagen.
  •     En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer i vår kunskapsöversikt från november 2019 där fem forskare skriver om några av UUA:s beståndsdelar.

Fokusområden

Fysisk arbetsmiljö – Den 
ska stödja alla typer av arbetsuppgifter 
och vara flexibel. Det kan handla om att arbeta ostört, ha närhet till chefer eller ha möjlighet att arbeta på distans. 

Social arbetsmiljö – Om arbetsmiljön fungerar för alla fungerar den också för de som behöver särskilt stöd och då minskar behovet av individuella anpassningar. 

Arbetsorganisationens utformning och ledarskap – Bygger på social inkludering, delaktighet, och respekt. Chefer behöver anpassa krav och stöd efter varje medarbetares möjligheter. Organisationen ska ge struktur, trygghet och stabilitet. Det gör att medarbetare med olika kompetenser och förmågor kan arbeta på ett sätt som 
är tillfredställande både för dem själva och för verksamheten. 

Kompetensförsörjning 
och rekryteringsprocesser – Medarbetarnas kompetens ska användas på rätt sätt, rekryteringsbasen breddas och metoder i rekryteringsarbetet ses över. Det kräver nytänkande exempelvis när det gäller potentialen hos personer med funktionsnedsättningar eller som har lägre kunskaper i svenska. Det behövs också ett kritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar. 

Digitalisering genomsyrar alla övriga fyra områden. 

Gå en grundutbildning

En rejäl introduktion. Grundutbildningen är en dag lång och ges på flera orter i landet. Den kan även ges vid efterfrågan.

Gå en grundutbildning

En rejäl introduktion. Grundutbildningen är en dag lång och ges på flera orter i landet. Den kan även ges vid efterfrågan.

Läs även

Fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser

En kunskapsöversikt för dig som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för inkludering och hållbarhet skapar vinnande organisationer.

Läs mer