Diskrimineringslagen

Sedan 2009 har vi en Diskrimineringslag som förbjuder diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Som chef har du det yttersta ansvaret för att förebygga diskriminering och arbeta aktivt för en öppen och inkluderande arbetsplats. Det är en fråga om såväl diskriminering som arbetsmiljö.

I Diskrimineringslagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är ålder, där förbudet begränsas till att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. Lagen stadgar att alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Krav på förebyggande åtgärder

Arbetsgivare med 25 anställda eller fler måste skriva ned sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män i en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska uppdateras åtminstone vart tredje år. I jämställdhetsplanen ska arbetsgivaren kartlägga hur det ser ut på arbetsplatsen ur jämställdhetssynpunkt. Därefter ska arbetsgivaren ställa upp utvärderingsbara mål. För varje mål ska arbetsgivaren ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå dem.

Arbetsgivaren ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män på följande områden:

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap och förvärvsarbete
  • Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
  • Rekrytering
  • Löner

Alla arbetsgivare ska jobba målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Arbetsgivaren ska även arbeta för lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inom områden som gäller arbetsförhållanden, det vill säga handlar om trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt rekrytering.

Det finns för närvarande inte några lagmässiga krav på att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Men DO rekommenderar att arbetsgivare arbetar förebyggande även på dessa områden. Ett förebyggande arbete minskar risken för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Vitesföreläggande

Om arbetsgivare inte följer lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete samt förebyggande åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kan DO eller ett fackförbund begära att Nämnden mot diskriminering förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet. Det innebär att nämnden tvingar arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter genom att hota med straffavgift.

Också i din egen situation som chef kan du ha glädje av det förebyggande arbetet. Det handlar till exempel om att anpassa arbetstider till småbarnsförälderns behov eller att granska lönesättningen med jämställdhetsglasögon på näsan.

Andra lagrum mot diskriminering

Vid sidan av diskrimineringslagen finns fortfarande den särskilda lag som skyddar deltids- och visstidsanställda mot att bli missgynnade i denna egenskap.

I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande av samma slag som i diskrimineringslagstiftningen.