Etik för dig som är ekonom

Vilka värden och normer styr ditt arbete som ekonom? Förbundets etiska kod hjälper dig navigera komplicerade situationer och inspirerar till samtal kring ekonomi och etik.

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en etisk kod för ekonomer inom den offentliga och den ideella sektorn. Koden tar upp olika etiska reflektioner och riktlinjer, och klargör etiska värden och normer för arbetet som ekonom.

Riktning i svåra situationer

En etisk kod belyser vikten av etiska frågor och anger en riktning i olika bedömningssituationer. Förhoppningen är att koden ska stimulera det samtalet om etik bland ekonomer och andra aktörer som ekonomer kommer i kontakt med. En etisk kod är också viktig vid utbildning av ekonomer som många gånger saknar etikstudier i sin utbildning.