Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24

2020-01-09

Som ett led i införandet av utvecklingstid behövs vissa ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för att personer som tar del av utvecklingstid inte ska hamna i ett sämre läge vid eventuell arbetslöshet.

Det föreslås att:
* utfört förvärvsarbete som har bedrivits inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet utvecklingstid inte ska beaktas vid prövning av arbetsvillkoret.
* månader då den sökande har deltagit i programmet utvecklingstid endast ska räknas med i ramtiden om det är förmånligare för sökanden.
* dagar med aktivitetsstöd som har utbetalats under utvecklingstid inte ska samordnas med dagar med arbetslöshetsersättning.

Förbundet väljer att svara på remissen eftersom den rör inkomsttrygghet vid deltagande i utvecklingstid. Utvecklingstid har förbundet ställt sig positivt till. Utvecklingstid är ett viktigt verktyg för kompetenshöjning mitt i arbetslivet samt bättre matchning på arbetsmarknaden. För att det ska bli verklighet även för akademiker i bristyrken, är det avgörande att de inkomstbaserade trygghetssystemen inte urholkas för de som väljer att delta.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet.

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid Ds 2019:24