Arbetslivskriminalitet SOU 2024:14

2024-06-04

Utredningen är Delegationen mot arbetslivskriminalitets tredje delbetänkande, sedan den tillsattes 2021. Utredningen föreslår att fler myndigheter ska få inskrivet i sin instruktion att samverka mot arbetslivskriminalitet och att det ska ställas större krav på Arbetsmiljöverket, som samordnande myndighet, när det gäller strategisk styrning och stöd. Utredningen föreslår också att starta en gemensam webbaserad tipsfunktion. Avslutningsvis presenteras lärdomar från Belgiens arbete mot arbetskraftsexploatering.

Akademikerförbundet SSR har valt att svara på remissen utifrån att förbundet är en aktiv medlem i Fackligt center för papperslösa. Som en del av fackföreningsrörelsen är arbetslivskriminalitet en viktig fråga för förbundet då den underminerar värden i våra kollektivavtal, skapar farliga arbetsplatser och minskar skatteintäkter. Akademikerförbundet SSR tillstyrker i stort sett alla av betänkandets förslag. Vi betonar att det inte räcker att fler myndigheter går på fler samverkansmöten. Det krävs fler inspektioner, fler utredningar och fler åtal för att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Det behövs också ytterligare förändringar i lagstiftningen. Sverige borde följa Belgiens exempel och ta bort beviskravet på att något otillbörligt medel så som tvång eller vilseledande har använts, när det gäller människohandel och människoexploatering.

Arbetslivskriminalitet SOU 2024:14