Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar

2020-04-15

Förslaget innebär en ändring i bilagan till förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ett tillägg görs av covid-19 i bilagan till ovan nämnd förordning och den nya lydelsen träder i kraft 25 april 2020, men gäller retroaktivt för skada som har inträffat 1 februari 2020 eller senare.

Förbundet väljer att svara på remissen eftersom den rör frågor om arbetsmiljö, arbetsskada och trygghet vid sådan händelse.

Förbundet tillstyrker förslaget i sin helhet.

 

Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar