Åtgärder mot långtidsarbetslöshet  - Ett inspel inför budgetpropositionen för 2022

Gemensam rapport från Saco, TCO och LO

Inom LO, TCO och Saco finns en stor oro över utvecklingen på arbetsmarknaden i allmänhet och långtidsarbetslösheten i synnerhet. Långtidsarbetslösheten är historiskt hög och har stigit för alla medlemsgrupper, oavsett utbildningsnivå. Utan kraftfulla åtgärder är risken uppenbar att långtidsarbetslösheten biter sig fast på en hög nivå med stora kostnader för såväl individ som samhälle. Det vore ett olyckligt scenario i en situation där det är sannolikt att lågkonjunkturen skapad av pandemin följs av en rekyl med stor efterfrågan och behov av ny arbetskraft. Det är av stor vikt att nu rusta de långtidsarbetslösa med utbildning, subventionerade anställningar och andra lämpliga arbetsmarknadsinsatser så att de är redo att ta de jobb som skapas när efterfrågan, förhoppningsvis snabbt, återhämtar sig. En generös arbetslöshetsförsäkring är därtill en viktig automatisk stabilisator i kristid och en förutsättning för att arbetslösa ska kunna söka arbeten i paritet med sin utbildning och kompetens samt för att en strukturomvandling och ekonomisk öppenhet ska kunna accepteras och främjas.

I denna promemoria redogör vi för vår bild av läget på arbetsmarknaden samt för vad forskningen kan lära om verkningsfulla åtgärder. Vi fokuserar på empiri och forskning kring långtidsarbetslöshet samt på vilka åtgärder som är effektiva för att bekämpa densamma.

Det är avgörande att flera viktiga åtgärder för att stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken vidtas skyndsamt. Denna promemoria är framtagen genom ett samarbete för att bistå beslutsfattare i politikens utformning. Vi lämnar här en rad förslag på åtgärder för att få ner långtidsarbetslösheten snabbare. Det är förslag som vi anser är så nödvändiga att de bör föras in i budgetpropositionen för 2022.

Göran Arrius, ordförande Saco

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, 2:e vice ordförande Saco

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Therese Guovelin, 1:e vice ordförande LO

Therese Svanström, ordförande TCO

Britta Lejon, ordförande ST

 

Åtgärder mot långtidsarbetslöshet  - Ett inspel inför budgetpropositionen för 2022