Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, Ds 2020:26

2021-03-04

Promemorian lägger fram författningsförslag om utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter av teknisk natur. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straffbestämmelser – olovligt utnyttjande och olovligt röjande av företagshemligheter. Utvidgningen omfattar enbart företagshemligheter av teknisk natur.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen då dess förslag innebär en nykriminalisering som påverkar arbetstagare och riskerar att påverka rörligheten på svensk arbetsmarknad.

Akademikerförbundet SSR är kritiskt till omfattningen av förslaget då många av de fall där straffansvar kan komma att aktualiseras redan har ett tillräckligt starkt skydd genom andra sanktioner. Kriminalisering ska inte utan mycket starka skäl användas för att ingripa i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, Ds 2020:26