Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter, SOU 2021:83

2022-02-07

Utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att ta fram förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från högskoleutbildning. I uppdraget ingick även att ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar samt om belastningsregisterkontroll bör införas inom fler utbildningar än lärarutbildningen.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör synen på återanpassning efter brott, rätten till utbildnin. Flera yrken som förbundet organiserar som närstående våra medlemmar berörs i förslaget.  

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget i sin helhet.

 

Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter, SOU 2021:83