De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)

2022-11-29

Akademikerförbundet SSR har via Saco getts möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende och vi välkomnar utredningens analyser, slutsatser och förslag rörande rollen i arbetsmiljöarbetet gällande landets regionala skyddsombud (nedan RSO). Utredningens förslag utgör viktiga delar av flera nödvändiga åtgärder på arbetsmiljöområdet som behövs. Vi tillstyrker därför samtliga författningsförslag i betänkandet, samt datum för ikraftträdande.

Remissvaret är 4.5 sida långt och vi berättar om våra egna erfarenheter av RSO-verksamheten, hur pass central och viktig den är för våra medlemmar i civilsamhället och privat sektor. Vi noterar att det är nämnda sektorer som antingen saknar skyddsombud eller som har relativt nyvalda skyddsombud i behov av stöd för att klara av sitt uppdrag. Detta gör att närvaron av RSO bedöms nödvändig för att de mindre företagen och organisationerna ska få stöd i sitt arbetsmiljöarbete. Vi anser att det finns potential att fortsätta utveckla denna verksamhet och arbeta ännu mera strategiskt och förebyggande. Här lämnar utredning flera bra förslag – begränsat fokus på arbetslivskriminalitet, ökad tillträdesrätt, samt en förenklad redovisningsmodell för RSO är tre exempel.

Vi bryter ner utredningens förslag i följande delar:

  • RSO är och ska fortsätta vara kopplade till fackförbunden

  • Utökad tillträdesrätt

  • Förbättrad samverkan

  • Arbetslivskriminalitet

  • Byråkrati som underlättar

  • Ikraftträdande i rätt tid

  • Finansiering

Det här är ytterligare en i raden av utredningar med analyser, slutsatser och förslag som bekräftar verksamhetsnyttan och behoven som finns ute i civilsamhällesorganisationer och företag. Utredningen visar att de regionala skyddsombuden fungerar ändamålsenligt, bidrar till en bättre arbetsmiljö och ger stöd till målgrupperna.

Vi understryker i vårt remissvar att det är av yttersta vikt att regering och riksdag beslutar om utredningens förslag för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö – framför allt för anställda och verksamma i små- och medelstora företag i privat sektor, samt i civilsamhället. Dessa organisationer riskerar annars att få försämrade arbetsmiljövillkor som kan få stora konsekvenser på sikt, både för människor och branscher. 

De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (SOU 2022:47)