Din roll som lönesättande chef förstärks

Akademikerförbundet SSR tecknade förra veckan ett nytt löne- och villkorsavtal för tjänstemän i kommuner och landsting. För dig som chef innebär det nya avtalet att din roll som arbetsgivarrepresentant i lönebildningsprocessen blir tydligare. Din lönesättande roll inom den lokala lönebildingen har förstärkts och reglerna för den lokala lönebildningen har förtydligats. Det kommer också i fortsättningen att bli viktigare att du och andra chefer i organisationen kommunicerar med varandra om de effekter som verksamhetsmålen får för lönepolitiken.

Akademikerförbundet SSR har, tillsammans med fackförbundet Vision, kommit överens med arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett nytt löneavtal för 165 000 anställda i kommuner, landsting och kommunala bolag. Det nya avtalet är på fyra år och löper fram till 31 mars 2017.

Att tydliggöra chefens roll och mandat i löneprocessen har länge varit en viktig fråga för Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. När löneökningsbehoven ska analyseras måste dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, uppnådda resultat och lön finnas med. Det nya avtalet fäster stor vikt vid att sådant som framkommer i dialogen mellan chef och medarbetare omhändertas i den lokala lönebildningsprocessen. Det kommer också i fortsättningen att vara viktigare att koppla löneökningsbehoven till verksamhetens mål, budget och resultat. Vi kommer även att arbeta tillsammans med SKL för att öka lönespridningen inom sektorn.

En annan nyhet i nya avtalet är att vi nu tillsammans med SKL kommer att inleda ett gemensamt arbete för att få en mer representativ fördelning mellan kvinnor och män på högre chefstjänster. Vi kommer att analysera vilka intressen och möjligheter som är avgörande för att anställas på högre chefstjänster.