Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)

2021-04-27 Akademikerförbundet SSR har i ett remissvar yttrat sig över förslagen i betänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79).

Utredningen lämnar förslag som syftar till att göra Diskrimineringsombudsmannens tillsyn över reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen mer ändamålsenlig och effektiv. Till de väsentligare förslagen hör följande:

  • Bestämmelserna om aktiva åtgärder ska alltjämt vara tvingande, reglerna ska med andra ord inte vara semidispositiva.
  • Diskrimineringsombudsmannen föreslås ges mandat att utfärda föreskrifter som förtydligar regelverket om aktiva åtgärder.
  • Diskrimineringsombudsmannen föreslås bli skyldig att samverka med arbetsmarknadens parter innan beslut fattas om föreskrifter.
  • Centrala arbetstagarorganisationer föreslås få primär talerätt inför Nämnden mot diskriminering.
  • Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket föreslås vara skyldiga att samverka i frågor som har gemensamma beröringspunkter.

Akademikerförbundet SSR välkomnar översynen av diskrimineringslagens regelverk om aktiva åtgärder och tillsynsbestämmelser och även av Diskrimineringsombudsmannens uppdrag. Dock är förbundet kritiskt mot flera av utredningens förslag, bland annat att låta bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder alltjämt vara tvingande. Förbundet anser att fackförbunden kan arbeta effektivare än Diskrimineringsombudsmannen med att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden. En förutsättning för det arbetet är emellertid att lagstiftningen görs semidispositiv, så att parterna i kollektivavtal kan utforma mer ändamålsenliga bestämmelser genom avtal.

Läs utredningen här. Utredningen har även fått ett tilläggsdirektiv som kan läsas här

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)