Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-08-12

Regeringen föreslår att lämpligheten av att ett transportuppdrag överlämnas från Polismyndigheten till Kriminalvården alltid ska avgöras med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det föreslås också att andra myndigheter ska kunna vända sig till Kriminalvården för att begära hjälp med transport av frihetsberövade.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom förbundet har många medlemmar inom Kriminalvården och det största Saco-förbundet på myndigheten.

Förbundet tillstyrker förslagen men ställer sig frågande till om de är tillräckliga för att tydliggöra regelverket.

Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade