En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)

2023-01-17

Det föreslås att tillfälliga lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom det rör grundläggande principer rörande arbetslöshetsförsäkringens konstruktion och därmed följande effekter på arbetsmarknaden.

  • Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget om permanent sänkt arbetsvillkor från 480 till 360 h under en sexmånadersperiod
  • Akademikerförbundet SSR anser att även den alternativa beräkningsgrunden för personer med oregelbundna anställnings-förhållanden ska få permanent sänkt arbetsvillkor från 480 till 360 h under en sexmånadersperiod, och inte som föreslås 42o h.
  • Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget om permanent sänkt karensvillkor från sex till två dagar.
  • Akademikerförbundet SSR anser att karensvillkoret bör sänkas från 45 dagar till något lägre för den som har sagt upp sig själv, i vissa fall.
  • Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshets-ersättning vid upprepade uppehåll näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.
En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring (Ds 2022:28)