En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6

2019-06-13

I denna utredning föreslås en genomgripande förändring av styrningen och resursfördelningen inom högre utbildning och forskning

Förbundet svarar på remissen eftersom den rör hur hela det svenska högskolesystemet  och forskningen i grunden ska förändras, vilket rör våra medlemmar såväl som studenter som yrkesverksamma med behov av kontinuerlig kompetensutveckling också inom högre utbildning.

Förbundet tillstyrker merparten av förslagen, men menar att det framförallt vad det gäller arbetsmarknadens behov av akademiskt utbildad arbetskraft behövs tydligare kunskapsöverföring från arbetsmarknadens parter in till lärosätena och att detta måste säkerställas med kompetensplattformar eller liknande på såväl regional som nationell nivå. Förbundet menar även att förslaget är otillräckligt för att säkra en god kompetensförsörjning genom kompletterande utbildningar och andra mer flexibla utbildningsformer för livslångt lärande.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. SOU 2019:6