En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30

2020-10-23

Utredningen lägger ett författningsförslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga inom ramen för anställningen. Det lämnas även författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerheten och skyddet mot godtycke upprätthålls. Det föreslås även författningsändringar i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på den här remissen eftersom dess förslag, mycket ingripande, försämrar anställningstryggheten för arbetstagare.

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget i sin helhet.

En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30