Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration, SOU 2023:24

2023-10-31

Utredningens förslag syftar till att fler utrikes födda kvinnor ska ges bättre förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet och därmed bli självförsörjande och få ökad egenmakt.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den rör hur arbetsmarknadsåtgärder ska erbjudas på ett mer individualiserat och kostnadseffektivt sätt.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker i huvudsak förslagen, men tillför ett antal förbättringsförslag, framförallt rörande utlandsutbildade akademikers bättre arbetsmarknadsinträde.

Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration, SOU 2023:24