Etableringsjobb Ds 2019:13

2019-09-13

Promemorian föreslår införandet av etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Konstruktionen bygger på partsöverenskommelsen om sänkta lönekostnader för arbetsgivaren och statligt bidrag till den anställda för att uppnå lägstalöner i branschen. Dock innebär förslaget att det frångår avgränsningen att endast gälla arbetsgivare med kollektivavtal samt ej gälla bemanningsföretag. I enlighet med Januariavtalets intention vidgas målgruppen arbetsgivare till även dessa grupper.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på den här remissen eftersom den rör såväl den väsentliga frågan om inträde på arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån nästa jobb, men också för att den i väldigt stor utsträckning rör den svenska partsmodellen.

Förbundet väljer att avstyrka förslaget eftersom det hotar den svenska partsmodellen och att den vidgade grupp arbetsgivare som föreslås leder till att parterna inte kan säkra upp att den anställda får en lön i enlighet med minst lägstalöner i branschen.

Etableringsjobb Ds 2019:13