Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37

2020-10-23

Utredningen föreslår en försäkring grundad på inkomster. Därmed blir arbetslöshetsförsäkringen, dvs. grundförsäkringen och inkomstbortfallsförsäkringen, en sammanhållen inkomstbortfallsförsäkring. Dagens arbetsvillkor ersätts av ett inkomstvillkor, ersättningsperiodens längd ska vara differentierad utifrån den sökandes förankring på arbetsmarknaden och ersättningens storlek ska bestämmas utifrån den sökandes tidigare inkomster och medlemskap i eller anslutning till en arbetslöshetskassa. Utredningen föreslår även att ersättningen ska trappas ned med tiden i arbetslöshet.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör såväl våra medlemmar i deras professioner inom arbetsmarknadspolitik, socialförsäkringssystem och socialtjänst, men också för att den berör våra medlemmar om eller när de blir arbetslösa.

Akademikerförbundet SSR anser att fördelarna med förslaget är att det finns incitament i förslaget som leder till att fler ser skäl att bli medlemmar i en arbetslöshetsförsäkring. Dock ser vi flera problem med förslaget inte minst eftersom ersättningsnivåer kan bli så låga att det inte går att leva på de nivåerna samt att det därmed lär vältra över kostnadsansvar i andra samhällsfunktioner som tex ekonomiskt bistånd. Vi ser också risker med så stark avtrappning av ersättning eftersom det kan leda till att en arbetssökande tvingas ta vilket jobb som helst för att klara sig ekonomiskt. Det kommer att försämra matchningen vilket inte minst kommer att vara till men för akademiker. Förbundet konstaterar att detta förslag ligger mycket långt ifrån den flexicurity-tanke som lagstiftarna hade i åtanke med utredningen och svarar inte mot kravet på mer trygghet i omställning som är det som krävs för en mer positiv rörlighet på arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker vissa delar och avstyrker andra delar i förslaget.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2020:37