Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94

2022-04-26

Akademikerförbundet SSR har beretts tillfälle genom Saco att besvara rubricerad remiss. Förbundet kommer att i första hand ha fokus på de delar som direkt gäller arbetslivets område. Akademikerförbundet SSR har tidigare genom Saco besvarat remiss på delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen (SOU 2020:79)

Sammanfattning av betänkandets förslag i korthet

Utredningen lämnar förslag som syftar till att:

  • stärka skyddet mot diskriminering i de fall där det saknas en identifierbar   skadelidande
  • få ett mer heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet
  • stärka skyddet mot trakasserier, sexuella trakasserier för arbetstagare avseende handlingar som utförs av tredje man som t.ex. kunder, gäster eller brukare

Allmänna kommentarer

Akademikerförbundet SSR välkomnar översynen då vi är övertygade om att ett effektivare skydd mot diskriminering är nödvändigt. Förbundet anser att det behövs en kraftsamling beträffande arbetslivets diskrimineringsproblem. På arbetslivets område behöver i synnerhet arbetet med de aktiva åtgärderna förbättras där samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund är avgörande för att reglernas ändamål ska nås. Hos arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal finns i regel en bättre utvecklad samverkan mellan arbetstagar- och arbetsgivarparten än på arbetsplatser utan kollektivavtal. Kollektivavtal om samverkan kring kartläggning, riskanalys, åtgärder, dokumentation och uppföljning på grundval av vad lagen föreskriver bör därför vara normerande i bedömningen av hur arbetet bör bedrivas också på arbetsplatser utan kollektivavtal. Förbundet föreslår därför att samverkansreglerna i diskrimineringslagens 3 kap bör kompletteras med en bestämmelse som erkänner kollektivavtalets betydelse på detta område. Ett sådant förslag stärker den svenska kollektivavtalsmodellen och utvecklar arbetet med aktiva åtgärder. Hänvisar till vårt remissvar på delbetänkandet (SOU 2020:79)

Ett utökat skydd mot diskriminering, SOU 2021:94