Facken i Välfärden: Kompetensförsörjning i välfärdssektorn

- Nio strategier med policyförslag från Facken i välfärden

En väl fungerande välfärd är grunden för ett framstående samhälle där inte minst utbildning och möjlighet till vård och omsorg i hela landet är avgörande. Välfärden är en förutsättning för ett hållbart samhälle som håller ihop och möjliggör för hela den arbetsföra befolkningen att bidra till landets välstånd. Välfärden utsätts dock ständigt för utmaningar och en av dessa är den bristande kompetensförsörjningen som är akut idag och som kommer bli än mer akut i takt med bland annat den demografiska utvecklingen. Detta riskerar inte bara en sämre välfärd, utan försämrar även förutsättningarna på jobbet för våra medlemmar i välfärdssektorn.

Fackens utgångspunkt är att det inte är en omöjlig ekvation att skapa en välfärdssektor i balans kompetensmässigt, men att det kräver vilja och resurser från såväl politiken nationellt, regionalt och lokalt samt från arbetsgivarföreträdare samt fackliga parter. Vår definition av god kompetensförsörjning är att den kompetens ska finnas som behövs för det uppdrag verksamheten har och de mål verksamheten har satt upp. Det innebär att vår definition av en god kompetensförsörjning har en mer innehållslig definition än att det bara skulle behövas ”fler händer i välfärden”. Vår definition av god kompetensförsörjning är betydligt mer kvalitetsbaserad än så och de resonemang som här förs och de förslag som läggs syftar till en god kompetensförsörjning baserad på kvalitet.

Sex välfärdsförbund samlas nu under namnet ”Facken i välfärden”, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De sex fackförbunden” är: Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, Vision, Kommunal och Vårdförbundet som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn.

Denna text beskriver kortfattat de problem Facken i välfärden identifierat kring välfärdens kompetensförsörjning och de kompletteras med förslag på lösningar. Vi har initialt nio strategier med multipla policyförslag. För att ligga dikt an SKRs tankegångar om kompetensförsörjningen är en del av vår bakgrundsbeskrivning den strategi SKR har för att möta kompetensutmaningen.

Facken i Välfärden: Kompetensförsörjning i välfärdssektorn