Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, ADM/2022:292

2022-08-11

I regeringens proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden presenteras en reformerad arbetsrätt, ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt ett nytt studiestöd, omställningsstudiestöd. Det nya omställningsstudiestödet ska komplettera det reguljära studiestödet och finansiera studier som kan stärka vuxnas framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Utformningen av det nya stödet har gjorts i enlighet med den principöverenskommelse som parterna i privat sektor har träffat och som stora delar av arbetsmarknaden har avtalat utifrån. Förslagen består av ändring av tre föreskrifter och allmänna råd rörande beviljning av studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd åtföljda av en konsekvensutredning. Remiss från CSN.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör våra medlemmars möjligheter att säkra sin kompetensförsörjning.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget till föreskrifter med ett antal kommentarer och ändringsförslag.

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av omställningsstudiestöd, ADM/2022:292