Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)

2019-09-06

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster) ska genomföras i svensk rätt. Bland utredningens förslag kan nämnas bl.a. ändringar i utstationeringslagen i fråga om förutsättningar för fackförbund att vidta stridsåtgärder i syfte att genomdriva krav på lön och vissa ersättningar. Begreppet ”minimilön” ersätts av ”lön” i utstationeringslagen. Vidare föreslås att olika kollektivavtalsvillkor ska gälla vid korta respektive långa utstationeringsperioder.

Utgångspunkten för Akademikerförbundet SSR är att värna den svenska modellen. Ändringsdirektivet, och det underliggande utstationeringsdirektivet, samt utredningens förslag om ändringar i bl.a. utstationeringslagen inverkar på modellens funktionssätt. Förbundet är kritiskt mot förslaget om att olika kollektivavtalsvillkor ska gälla för korta respektive långa utstationeringar.

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (SOU 2019:25)