Höj kraven på chefer i den offentliga äldreomsorgen

Att vara chef i äldreomsorgen är ett både svårt och viktigt arbete. Men det är bara privata utförares chefer det ställs hårda formella kompetenskrav på, medan offentliga utförare kommer lindrigare undan. Det är en orimlig ordning.

Oavsett vem som är utförare av äldreomsorg ska offentligt finansierade välfärdsverksamheter hålla hög kvalitet. En förutsättning för att nå dit är bland annat att det finns chefer som kan leda och utveckla verksamheten på ett professionellt sätt. Chefer som kan rekrytera kompetenta medarbetare och ge dem förutsättningar att ge de äldre en god vård och omsorg.

Tyvärr görs det i dag skillnad mellan offentliga och privata utförare när det gäller utbildningskrav för chefer i äldreomsorgen. För de privata företagen prövas chefernas utbildning i samband med Socialstyrelsens tillståndsgivning. Då efterfrågas högskoleexamen och kunskaper i till exempel socialrätt. Kommunerna behöver däremot inte ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen och kan därför anställa chefer utan utbildning.

De krav som ställs på att enhetscheferna ska ha högskoleexamen är förmodligen ett av skälen till att de privata företagen har en högre andel anställda som anser att ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är god jämfört med de offentligt anställda.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport år 2012 saknar så många som 10 procent av enhetscheferna i äldreomsorgen eftergymnasial utbildning och 36 procent har högst en tvåårig högskoleutbildning. Samtidigt har äldreomsorgen utvecklats till en mycket komplex verksamhet, som omfattar allt från serviceinsatser till avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede.

Att vara chef i äldreomsorgen i dag är definitivt ett svårt och viktigt uppdrag. Oavsett om det är hos en privat eller kommunal utförare har de äldre därför rätt att förvänta sig att de som leder den dagliga verksamheten är välutbildade. Det är en gemensam uppfattning hos våra förbund. Från Vårdföretagarnas sida handlar det dessutom om att olika krav på olika verksamheter strider mot konkurrensneutraliteten medan Akademikerförbundet SSR:s utgångspunkt är att chefsrollen är en egen profession och grunden för professionen är akademisk utbildning.

Vi välkomnar att regeringen nu avsätter medel till utbildningar för chefer inom äldreomsorgen. Det är bra, men satsningen gör det inte mindre viktigt med krav även på kommunerna att deras enhetschefer ska ha en högskoleexamen i botten. Genom att tydligare markera att samma krav ska ställas på utbildning i alla verksamheter, skapas incitament för både kommuner och privata utförare att vidta de åtgärder som behövs för att kunna rekrytera och behålla utbildade chefer. Det vore ett enkelt och effektivt sätt för staten att bidra till höjd kvalité i äldreomsorgen!

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Debattartikeln har publicerats i Dagens Samhälle.