Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

2018-12-05 Utredningen har haft i uppdrag att utreda behovet av ändringar av regler om sekretess och informationsutbyte för bland annat socialtjänsten och Polismyndigheten i arbetet med att motverka terrorism. Socialtjänsten föreslås få utökade möjligheter att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen när det gäller begångna terroristbrott. Akademikerförbundet SSR besvarar remissen utifrån att en stor andel av förbundets medlemmar arbetar inom socialtjänsten och därmed berörs av de förslagna ändringarna. Förbundet håller med om bedömningen att socialtjänsten inte bör få utökade skyldighet att lämna ut sekretessbelagd information och har inget att erinra mot utredningens förslag om ökade möjligheter till att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i vissa fall.

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism