Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7

2020-06-04

För pensionssystemets legitimitet krävs att pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv är högre än nivån för grundskyddet för den som inte har arbetat. Det avståndet har generellt krympt genom de förbättringar av grundskyddet som trädde ikraft i januari 2020

För att förstärka pensionsinkomsten för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön föreslås att en ny pensionsförmån ska införas i socialförsäkringsbalken – ett så kallat inkomstpensionstillägg som uppgår till högst 600 kronor per månad med årlig uppräkning. Det ska inte utgå till personer som är utlandsboende och ges oavkortat till den som har en försäkringstid om minst 40 år. Vid kortare försäkringstid sker reducering med 1/40-del per år. För pensionärer födda före 1944 gäller lägre krav på försäkringstid. Tidigast möjliga utbetalningsålder föreslås till 65 år.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen för att den handlar om en central del av de sociala trygghetssystemen - dvs pensionssystemet och att det syftar till att även detta sociala trygghetssystem ska vara hållbart för alla grupper. Den här reformen innebär också att färre ålderspensionärer som arbetat hela livet med låga inkomster - företrädesvis kvinnor - får en pension de kan leva på och inte behöver söka försörjningsstöd.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget i sin helhet.

Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7