Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59

2021-04-29

Utredningen föreslår en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Syftet är att innovationsstödet vid lärosätena, som för närvarande bland annat består av holdingbolag och innovationskontor, mer ändamålsenligt ska kunna bidra till att stärka Sveriges innovationskraft och därmed landets konkurrenskraft, sysselsättning och ekonomiska utveckling.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på frågan för att den handlar om hur samhället i stort ska kunna nyttiggöra befintlig forskning utanför akademin. Akademikerförbundet SSR tillstyrker merparten av förslagen, dock inte att medel för innovationsstöd ska tas från utbildnings- och forskningsresurser. Akademikerförbundet SSR ifrågasätter dock starkt att fokus är så starkt på medicin, naturvetenskap och teknik samt enbart kommersiellt nyttiggörande. Det är avgörande för samhällsnyttan att större fokus läggs på välfärdssektorn och icke-kommersiell verksamhet.

Innovation som drivkraft - från forskning till nytta, SOU 2020:59