Inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024

2023-10-26

Akademikerförbundet SSR har fått möjlighet att lämna synpunkter på Sacos inspel på regeringens forsknings- och innovationspolitik (forskningspropositionen 2024). Akademikerförbundet SSR ställer sig, i huvudsak, bakom Sacos synpunkter men vill tillföra följande från förbundet och speciellt från sitt studentråd.

Sacos fem prioriteringar inför kommande forskningsproposition:

  • Akademisk frihet är avgörande för demokratiska samhällen
  • En sammanhållen utbildnings- och forskningspolitik
  • En långsiktigt hållbar forskningspolitik med höjda basanslag
  • Trygga anställningar och en god arbetsmiljö för forskare
  • God samverkan mellan forskning och omgivande samhälle

Utöver det betonar Akademikerförbundet SSR speciellt att även mindre forskningsfält och den interdisciplinära forskningen måste tillvaratas, och att den nära kopplingen mellan utbildning och forskning måste säkerställas.

Såväl dokumentet från Saco som från Akademikerförbundet SSR biläggs.

Inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024