Inspirerande ledarskap bättre med stabila personalgrupper

Inspirerande ledare får bättre effekt om de arbetar längre med en och samma grupp. Det konstaterar Susanne Tafvelin i en alldeles färsk doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Susanne Tafvelin har studerat ledarskapsprocesser i socialtjänsten. Fokus har varit så kallat transformellt ledarskap. Det bygger på att ledare genom att ha visioner och vara en förebild kan inspirera personalen att prestera över förväntan.

I avhandlingen Den transformella ledarskapsprocessen: förutsättningar, mekanismer och utfall i socialtjänsten konstaterar hon att anställda som hade en transformell ledare under en längre period upplevde högre engagemang än anställda som bara haft en sådan ledare under en kortare period eller inte alls. Enligt Tafvelin visar detta vikten av att låta chefer leda samma personalgrupp under en längre period.

Avhandlingen visar även att kollegor har stor betydelse för välbefinnande och engagemang på arbetsplatsen. De medarbetare som upplevde socialt stöd från kollegor, kombinerat med en transformell ledare, var mest engagerade. Stabila relationer, något som tar tid att utveckla, är alltså en förutsättning för att ett effektivt transformellt ledarskap.

Susanne Tafvelin disputerade med sin avhandling den 13 september 2013.