Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41

2020-11-13

Det är enligt utredningens bedömning tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster som upphandlats enligt LOU eller i valfrihetssystem enligt LOV inom sina egna befogenheter. Utredningen bedömer det också som tillåtet för Arbetsförmedlingen att direkttilldela en kommun ett kontrakt enligt LOU om tillhandahållandet av insatserna genom anlitande av leverantörer i konkurrens är otillräckligt. Arbetsförmedlingen har även möjlighet att ingå ett samarbete med en kommun för att uppnå gemensamma mål. I det samarbetet kan även ersättning till kommunen ingå. Utredningen föreslår förändringar i Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47), samt att Lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475) upphävs.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör hur arbetsmarknadspolitiken och rollfördelningen mellan stat och kommun lagregleras och ska tolkas. Denna reglering är avgörande för arbetsmarknadens och arbetsmarknadsåtgårdernas funktionssätt.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet.

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna, SOU 2020:41