Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Ds 2021:4

2021-04-06

Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ges en allmän behörighet att samverka med ELA (Europeans Labour Authority). Det föreslås också att endast vissa myndigheter ska kunna samverka med ELA i fråga om samarbete och utbyte av information och när det gäller samordnade och gemensamma inspektioner.  När det gäller bekämpning av odeklarerat arbete ska en myndighet ha ett sammanhållande ansvar för samarbetet kring sådana frågor. Vidare bedöms att Arbetsmiljöverket bör ges ett samordnande ansvar i frågor som omfattas av ELA-förordningen och som är av betydelse för flera myndigheter.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den berör hur den inre marknaden ska fungera bättre utifrån arbetskraftens rörlighet, samt på vilket sätt det bättre ska kunna fungera med den svenska modellen med starka arbetsmarknadsparter.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget, men betonar att samverkan med arbetsmarknadens parter borde tydliggöras genom skrivningar om att det efter samverkan mellan arbetsmarknadens parter och myndighet ska ske en återkoppling och uppföljning särskilt rörande utarbetande av vägledningar och föreskrifter.

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA), Ds 2021:4