Kompletterande förslag vad gäller ikraftträdande av vissa förslag i CSN:s promemoria ”Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet”, (kap 4)

2024-01-29

I promemorians kapitel 4 föreslås två förenklingar av hanteringen rörande omställningsstudiestöd. Det ena rör att fler studerande ska ha förtur till ytterligare omställningsstudiestöd samt att ramtid för arbetsvillkoren ska beräknas från starten av den första tidsperiod som en ansökan avser.

Förbundet svarar på förslaget eftersom omställningsstudiestöd är en avgörande reform för våra medlemmars möjlighet att ta del av livslångt lärande samt att det måste vara ändamålsenligt utformat även för personer med samhällsvetenskaplig utbildning.

Förbundet tillstyrker båda förslagen, men menar att det är av vikt att regelverket utformas på ett sådant sätt att personer som söker fristående kurser inte missgynnas samt att förslagen inte innebär att målgruppen för stödet ändras.

Kompletterande förslag vad gäller ikraftträdande av vissa förslag i CSN:s promemoria ”Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet”, (kap 4)