Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Utkast till lagrådsremiss

2021-02-19

Regeringen föreslår i utkastet till lagrådsremissen förändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Förslaget lämnas mot bakgrund av det skärpta arbetsmarknadsläget som uppstått till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19.

Förbundet tillstyrker förslaget.

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier. Utkast till lagrådsremiss