Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Fi2019/04157/S1

2020-01-28
Promemorian innehåller förslag om att ett s.k. ingångsavdrag ska införas. Ingångsavdraget innebär en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen för att den rör centrala vägval i hur de som står långt ifrån arbetsmarknaden lättare ska få arbete.

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget. Förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för vissa grupper är sammantaget ineffektivt, dyft och skapar ett svåröverskådligt skatte- och avgiftssystem för arbetsgivaren. Vi anser generellt att det finns andra, mer verkningsfulla, sätt att få personer långt ifrån arbetsmarknaden i arbete, där ett välfungerande utbildningssystem och dito arbetsmarknadspolitik är de avgörande delarna. En välfungerande arbetsmarknadspolitik med träffsäkra, behovsstyrda, arbetsmarknadsstöd anser vi bättre svarar emot de här gruppernas behov för att komma i arbete.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) Fi2019/04157/S1